Opeka tutkimuksessa

« Back

Opekan avulla selvitettiin oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilaa peruskouluissa

Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus valikoitui perusopetuksen digitalisaation nykytilaa kuvaavan selvityksen ja sitä seuraavan jatkotutkimuksen toteuttajaksi VNK:n hauissa. Nykytilaa koskevan selvityksen tutkimuskeskus toteutti yhdessä Otavan Opiston kanssa loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana.

Selvityksen perusteella koulujen digitaalisuudessa ei ole suuria alueellisia eroja eri puolilla Suomea ja opettajat suhtautuvat pääosin (75 %) myönteisesti tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käytön lisäämiseen omassa työssään. Opettajista noin puolet arvioi omaavansa perustason TVT:n käyttötaidot, viidenneksen kokiessa taitojensa olevan perustasoa paremmat.

Selvityksen mukaan omien taitojen kehittämistäkin tarvitaan, noin 20 % vastaajista kokee osaamisessaan merkittäviä puutteita. Käytössä olevien laitteistojen tai välineistön määrä koetaan riittämättömäksi ja käytössä olevien laitteistojen laadussa nähdään olevan puutteita (60 %). Puolet vastaajista piti käytössään olevaa internetyhteyttä riittävänä ja kolmannes vastaajista oli tyytymätön käytössään olevaan langattomaan verkkoon, osasta kouluja langaton verkko puuttuu edelleen. Uusi teknologia aiheuttaa myös stressiä lähes puolelle opettajista.

Joustavat, innovatiiviset täydennyskoulutusratkaisut sekä teknisen ja pedagogisen tuen kehittäminen nousivat selvityksessä esiin digitalisaatiota edistävinä keinoina. Digitaalisuus ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan väline kehittää koulutusta ja tarjota lapsille ja nuorille taitoja hyödyntää digitaalisuuden suomia mahdollisuuksia niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-ajalla.

Selvitysraportti liitteineen on valmistunut toukokuussa 2016 ja on luettavissa verkossa.

Lisätietoja:

Tero Huttunen
Erityisasiantuntija
Tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, OKM
p. 029 5330219

Erika Tanhua-Piiroinen
Tutkija
Tampereen yliopisto/TRIM-tutkimuskeskus
erika.tanhua.piiroinen@uta.fi

Jarmo Viteli
Tutkimusjohtaja
Tampereen yliopisto/TRIM-tutkimuskeskus
jarmo.viteli@uta.fi
p. 0500-731237