Opekan kysymykset

« Tillbaka

Digital verksamhetsmiljö

IKT-utrustning och nätuppkoppling

1. Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med sina egna enheter.
[Nej / Vet inte / Ja]

Vilka av följande apparater har arbetsgivaren erbjudit för ditt personliga bruk?

1. Stationär dator
[Nej / Ja]

2. Bärbar dator
[Nej / Ja]

3. Pekdator
[Nej / Ja]

4. Smarttelefon
[Nej / Ja]

5. Telefon med basfunktioner
[Nej / Ja]

Verksamhetskultur

Användningen av IKT i min arbetsgemenskap

1. Vi delar tips och stöder varandra när det gäller användningen av IKT i undervisningen.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Jag upplever att jag inte får stöd i utvecklingen av IKT för undervisningsändamål.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. Jag kan använda IKT-apparater som skolan tillhandahåller för eleverna när jag vill
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

6. Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

7. Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

8. Jag delar digitala läromedel jag producerat till andra lärare.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

Yrkesmässig utveckling

1. Under föregående läsår har jag deltagit i IKT-kompletteringsutbildning totalt:
[Inte alls / Mindre än 3 timmar / 3 - 6 timmar / 6 timmar - 2 dagar / Över 2 dagar]

2. Om du inte har deltagit i fortbildning, varför har du inte gjort det?

3. Vilka ämnen skulle du vilja ha mer fortbildning i?

4. IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis skett på arbetsgivarens bekostnad.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

6. På min skola arbetar en avlönad pedagogisk stödperson som hjälper till med pedagogisk användning av IKT
[Nej / Vet inte / Ja]

7. På min skola stöttar kollegor varandra i IKT-frågor utan separat ersättning.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

8. Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

9. Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

10. Jag har utnyttjat de tidigare resultaten från denna undersökning i utvecklingen av mitt arbete.
[Nej / Ja]

11. Hur har du använt resultatet av undersökningen?

12. Om du inte har utnyttjat ännu, så varför inte?

Pedagogisk verksamhet

Den egna användningen av IKT i undervisningen

1. På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Jag använder digitala enheter och innehåll regelbundet i min undervisning.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. I den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik tar jag tillvara på elevernas kunskaper och de idéer de ger
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. Vid behov kan jag använda videomedierad undervisningsprogramvara och verktyg i min undervisning (t.ex. Teams, Meet, Zoom).
[Inte alls / Ja, men endast i form av föreläsningar / Ja, i växelverkan med deltagarna]

6. Lärarens pedagogiska förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik för individuellt lärande.

Välj av följande alternativ det som bäst beskriver din situation, även om det inte till alla delar stämmer:
[Jag har lite eller mycket lite kunskap om hur IKT kan stöda elevens individuella lärande. Jag använder inte IKT för elevens individuella lärande. / Jag har en del kunskap om individuellt lärande med IKT, men jag upplever det svårt att hitta lämpliga uppgifter och arbetssätt för mina lektioner. / Jag tar in i undervisningen individuella uppgifter enligt elevernas behov och preferenser i lärandet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. / Jag planerar individuella arbetssätt där informations- och kommunikationsteknik utnyttjas för att identifiera och stöda elevens behov, val och preferenser i lärandet. / Jag planerar individuell undervisning där IKT sporrar eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan styra lärandet såväl i klassrummet som utanför det.]

När du tänker på en typisk undervisningsvecka, hur ofta använder du IKT (t.ex. datorer och programvara) i följande funktioner?

1. Att presentera information i undervisningssituationer
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

2. Att ge stödundervisning eller tilläggsuppgifter åt enskilda elever eller mindre elevgrupper
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

3. Bedömning av elevernas lärande med digitala prov
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

4. Feedback till eleverna
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

5. Att skaffa och ställa upp information och gemensamt skapande av information
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

6. Att ge uppgifter, övningar eller läxor åt eleverna
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

Elevernas användning av IKT

1. På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. På mina lektioner studerar eleverna regelbundet i elektroniska lärmiljöer
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Vi arbetar även med eleverna utanför skolans byggnader med hjälp av mobila enheter (t.ex. smartphone, surfplatta, bärbar dator).
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Mina elever bygger en egen portfolio i en digital lärmiljö.
[Nej / Vet inte / Ja]

5. Handledning av eleverna i digitala lärandemiljöer

Välj av följande alternativ det som bäst beskriver din situation, även om det inte till alla delar stämmer:
[Jag har lite eller ingen erfarenhet av att undervisa en grupp där eleverna arbetar med datorer eller andra apparater. Jag känner mig mest säker när jag arbetar med mer traditionella verktyg (utan IKT). / När jag undervisar en grupp som använder datorer eller andra apparater känns det ibland svårt att behärska situationen. / Jag kan styra elevernas digitala arbete, men då fokuserar jag huvudsakligen på att hjälpa eleverna med det digitala arbetet och inte på att främja elevernas lärande. / Jag kan styra eleverna effektivt när de arbetar med olika informations- och kommunikationstekniska apparater och samtidigt även stöda deras lärande. / Jag kan undervisa eleverna effektivt när de arbetar med olika informations- och kommunikationstekniska apparater och jag kan stöda eleverna individuellt i lärandet samt i tekniska problem.]

Bedömningspraxis

1. Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. I den fortgående bedömningen av elevernas lärande använder jag data som erhålls från elektroniska bedömningsverktyg, det vill säga lärandeanalytik.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Mina elever bedömer varandras arbete i digitala lärandemiljöer.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Mina elever bedömer min undervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. Mina elevers föräldrar har möjlighet att delta i utvärderingsprocessen av elevens lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

Tänk på en typisk undervisningsvecka. Hur ofta använder du följande verktyg i din undervisning?

1. Mobilapparater (t.ex. pekdatorer, smarttelefoner)
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

2. Pekskärm eller presentationsskärm
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

3. Virtuella lärandemiljöer (t.ex. Moodle, SanomaPro, itslearning)
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

4. Digitala spel för lärande (t.ex. Ekapeli, 10Monkeys)
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

5. Kontorsprogram (t.ex. Microsoft Office, LibreOffice, iWork)
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

6. Multimedieverktyg (t.ex. lagring och editering av medieinnehåll, webbproduktion)
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

7. Programvara för riktade pedagogiska ändamål, såsom multiplikation, programmering, matematisk illustration, språk, simulering och modellering
[Aldrig / På några lektioner / Ungefär hälften av lektionerna / De flesta av lektionerna / Nästan varje lektion]

Informationssamhällsfärdigheter och mediefostran

1. Jag lär mina elever (regelbundet) olika medborgerliga färdigheter i informationssamhället, online-verksamhet och inflytande.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Jag lär mina elever att förstå och tolka olika digitala medieinnehåll.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Jag styr aktivt mina elever att använda digitala tjänster för informationssökning (t.ex. Google, Wikipedia, WolframAlpha).
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Jag erbjuder eleverna upplevelser av att använda IKT i interaktion och nätverkande.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. Jag diskuterar regelbundet med mina elever om tillförlitligheten hos information på internet och dess lämpliga användning (t.ex. källmarkeringar).
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

6. Mediekunskap

Välj av följande alternativ det som bäst beskriver din situation, även om det inte till alla delar stämmer:
[Jag söker sällan information på webben för att använda den i undervisningen. Jag litar mer på mer traditionella informationskällor, såsom böcker. / Jag hittar på webben information som jag använder i undervisningen så länge den är lätt att hitta och få. Jag vill lära mig mer om hur jag hittar lämplig och högklassig information. / Jag väljer och använder kritiskt information jag hittar på webben. / Jag ger mina elever färdigheter och metoder för att bedöma och kontrollera kvaliteten på information från webben. / Jag ger mina elever färdigheter och metoder för att bedöma och kontrollera kvaliteten på information från webben. Jag sporrar mina elever att diskutera tillförlitligheten hos den information de hittat.]

Användningen av IKT i skolan:

1. ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. försvagar elevernas skrivförmåga
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. minskar elevernas samarbete med andra elever
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

6. minskar elevernas intresse för studierna
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

7. minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

8. hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

9. försvagar elevernas matematiska förmåga
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

10. Främjar lärande och läranderesultat.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

Kompetens

Digitala innehåll och lärandemiljöer

1. Jag kan använda smidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning).
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Att utnyttja digitala läromedel

Välj av följande alternativ det som bäst beskriver din situation, även om det inte till alla delar stämmer:
[Jag söker och använder sällan digitala läromedel i min undervisning. Jag har lite information om var man kan hitta digitala läromedel. / Jag söker och utnyttjar digitalt material som passar precis för det ämne jag undervisar. Jag använder sådant digitalt material som hittas lätt på webben. / Jag kan söka och välja några källor för digitala läromedel som eleverna kan använda till stöd för lärandet. / Jag sammanställer högklassiga digitala läromedel som eleverna har fri tillgång till. Eleverna kan själva välja läromedel som stöder deras studier och behov. / Jag förenar flera källor till digitala läromedel som är öppna för mina kolleger och elever. Jag lär mina elever att kritiskt bedöma vilka digitala läromedel som passar bäst för dem.]

Ansvarsfull och säker verksamhet

1. Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

5. När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

6. Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

7. Jag vägleder mina elever att agera i enlighet med upphovsrättens grundläggande principer.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

8. Beaktande av upphovsrätten

Välj av följande alternativ det som bäst beskriver din situation, även om det inte till alla delar stämmer:
[Jag vet att en del innehåll jag hittar på webben omfattas av upphovsrättsligt skydd, men jag vet inte hur det definieras, vilket material som får användas och vilket som inte får användas. / Jag har grundläggande kunskaper om upphovsrätten och exempelvis Creative Commons-licenser, men jag kan inte använda dessa i det praktiska undervisningsarbetet. Jag har inte fäst uppmärksamhet vid detta med mina elever. / Jag vill använda upphovsrätten rätt i allt innehåll jag använder och producerar. Ibland vet jag ändå inte hur jag i praktiken på bästa sätt kan iaktta upphovsrätten. / Jag iakttar upphovsrätten och lär även mina elever att iaktta upphovsrätten och att använda olika licenser (t.ex. genom att berätta om öppna källor och öppna licenser). / Jag säkerställer att mina elever iakttar upphovsrätten och licenser på rätt sätt (t.ex. öppna källor och öppna licenser, såsom Creative Commons).]

Mediefärdigheter och nya verksamhetsmiljöer

1. Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Jag kan bygga och programmera olika robotar (t.ex. Lego Mindstorms EV3, Bee-Bot, Makeblock mBot).
[Kan inte / Jag kan själv / Jag kan visa för eleverna / Jag kan utnyttja mångsidigt tillsammans med eleverna ]

3. Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

4. Jag har provat med mina studerande på grafisk eller annan programmering.
[Nej / Vet inte / Ja]

5. Jag kan använda smidigt någon grafisk programmeringsmiljö som är avsedd för undervisning (t.ex. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm).
[Kan inte / Jag kan själv / Jag kan visa för eleverna / Jag kan utnyttja mångsidigt tillsammans med eleverna ]

6. Jag kan programmera mångsidigt tillsammans med eleverna på något programspråk (t.ex. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python).
[Kan inte / Jag kan själv / Jag kan visa för eleverna / Jag kan utnyttja mångsidigt tillsammans med eleverna ]

Kompetensen som helhet

1. Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

2. Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]

3. Välj den nivå som bäst beskriver dina färdigheter i användning av IKT.
[Min expertis har brister. / Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå / Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter / Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd / Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen]

4. IKT:s betydelse i undervisningen och lärandet

Välj av följande alternativ det som bäst beskriver din situation, även om det inte till alla delar stämmer:
[Jag är inte säker hur användningen av IKT kan stöda min undervisning och elevernas lärande. / Jag anser att informations- och kommunikationstekniken är nyttig i planeringen av lektionerna och jag strävar efter att använda den en del i undervisningen, men jag är inte alldeles säker på vilka fördelar den har i undervisningen. / Jag anser att användningen av IKT kan förändra lärandeprocessen och effektivisera min undervisning. / Jag anser att användningen av IKT berikar både min undervisning och elevernas erfarenheter av lärande. / Jag anser att IKT har en central roll i förnyandet av undervisningen och elevernas lärandeprocesser samt i utvecklingen av elevernas inlärningsresultat och kompetenser.]

5. Vilka saker anser du att hindrar utvecklingen av digitalisering i din skola, eller i skolorna i din kommun?

6. Hur skulle du utveckla skolans digitalisering?